از تاریخ تولید به مدت 5 سال شامل خدمات پس از فروش خواهد بود